Vull rebre comunicacions comercials sobre els serveis i productes oferts per ClickArt.
Vull rebre comunicacions comercials personalitzades sobre productes i/o serveis del Grup Sanoma Learning. Amb aquesta finalitat accepta la comunicació de les seves dades de contacte a Iddink Spain, S.L.U.
Política de qualitat

Clickart és una empresa que neix l'any 2000 amb l'objectiu de desenvolupar projectes de comunicació integral per a empreses i autònoms, en suports digitals i en paper. Amb el pas del temps, els projectes impresos queden relegats a un segon pla, com també acaba passant amb els estrictament relacionats amb el disseny gràfic. Amb la posada en marxa de Clickedu l'any 2004, Clickart es converteix en una empresa de serveis de programari en el núvol i, a partir de 2014, se centra exclusivament en el desenvolupament, comercialització i implantació d'aquest ERP de gestió escolar.

Així doncs, actualment podem afirmar que la missió de Clickart és seguir treballant per posar a disposició dels col·legis del món —en un desplegament concèntric amb epicentre a Barcelona— Clickedu com a eina de gestió integral per, d'una banda, simplificar processos ja consolidats gràcies a l'ajuda de la tecnologia i, d'altra, desplegar nous processos que permetin una gestió docent, econòmica, comunicativa i de qualitat, nova i més eficient.

Ens agrada pensar que fem tot això d'acord amb les possibilitats més avantguardistes que la tecnologia posa a l'abast de les persones, implementant les solucions d'avui i amb la mirada posada en els nous horitzons digitals.

Creiem en la tecnologia com a eina de progrés i millora contínua per a les persones de tots els estrats socials, de qualsevol cultura que busqui el seu lloc en el món sense fronteres que Internet ha fet possible, des del respecte per a totes les sensibilitats i amb vocació universal i transversal. Si estimem la nostra feina, podrem estimar la feina dels altres per ajudar-los a construir un entorn on la tasca docent proporcioni resultats encara millors en les capacitacions i els valors adquirits dels alumnes.

Per tant, conscient d'aquesta transcendència i, així mateix, de la necessitat de treballar sota uns paràmetres estàndards internacionals, Clickart impulsa que l'organització segueixi un Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb els requisits de la norma ISO 9001:2015 amb l'objectiu de satisfer les exigències, els requisits i les expectatives explícites i implícites dels centres educatius que treballen amb nosaltres. La norma ISO internacional sota la qual opera Clickart ha estat implementades tenint en compte el context en què està involucrada la nostra organització.

Com no podria ser d'una altra manera, des de la Direcció de Clickart defensem la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones. Les oportunitats laborals i els plans de carrera s'estableixen únicament atenent les capacitats dels treballadors i el seu acompliment i, per tant, rebutgem la discriminació indirecta i ens comprometem amb la conciliació laboral i personal. Des de Clickart, a més, promovem el nostre compromís d'igualtat en tots els camps en què ens és possible per fomentar, entre d'altres, que les iniciatives d'emprenedoria o desenvolupament de carreres STEM no es vegin afectades pel biaix de gènere.

L'objectiu principal d'aquesta Política és establir un model d'actuació que ens permeti:

 • Implantar els indicadors de qualitat necessaris que ens permetin conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels centres clients
 • Treballar per processos de manera proactiva, estenent a tots els treballadors la persecució de la qualitat detectant en aquests processos els possibles riscos i oportunitats.
 • Assegurar l'excel·lència en l'atenció als clients i proveïdors d'una forma personalitzada, de resposta immediata, mitjançant els processos establerts.
 • Promoure la conciliació familiar i laboral, adaptant els horaris i les vacances a les necessitats de les persones.
 • Desenvolupar programes interns de formació continuada amb l'objectiu de millorar la qualificació dels nostres treballadors, implicant d'aquesta manera el personal en la consecució dels objectius establerts.
 • Retenir el talent dels treballadors oferint plans de promoció que possibilitin l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • Fomentar l'ús racional dels recursos naturals i una conscienciació clara per afavorir el nostre entorn, no només a través de la nostra tasca, sinó també implicant tots els proveïdors i centres clients.
 • Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius, metes, programes i criteris de Qualitat.
 • Satisfer les exigències, requisits i expectatives dels nostres clients, així com qualsevol altre requisit que ens sigui aplicable, subministrant solucions eficients i complint amb el marc legal.
 • Establir, en la mateixa línia, els objectius del sistema de gestió i la direcció estratègica.

Per complir amb la normativa aplicable en matèria de qualitat, des de Clickart s'han establert mecanismes de control que tenen com a objectius:

 • Garantir el compliment de la legislació vigent, reglaments i acords amb tercers pel que fa al tractament de la informació i accés a les dades dels centres.
 • Assegurar la continuïtat en les operacions de l'empresa per permetre el funcionament normal dels serveis als centres.
 • Consolidar el procés de millora continuada en el compliment de totes les activitats realitzades.

La Direcció de Clickart fa accessible aquesta política i la posa a disposició de tots els seus empleats, centres clients i proveïdors, així com del públic en general i parts interessades. S'ha de mantenir al dia mitjançant revisions periòdiques, perquè reculli els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. La Direcció de Clickart proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i metes que s'estableixin periòdicament i programada.

Gerència